Publication Committee

 1. Home
 2.  » 
 3. Editorial Board
 4.  » Publication Committee

Pharmaceutical Chemistry

 • Dr.Prasada Rao
 • Dr. Vijay Kotra
 • Dr.P.Venkateshwara Rao
 • Dr.Rajeshwar

Pharmaceutics

 • Dr.Bhaskar Rao
 • Dr. V.V.Reddy
 • Dr.Prabhakar Reddy
 • Dr.Mortin Joes

Pharmaceutical Analysis

 • Dr.Shantha
 • Dr. Venkataranganna
 • Dr.Pratap Reddy
 • Dr.U.M.Rao

Pharmaceutical Education

 • Dr.Uma Maheshwar Rao
 • Dr.Hari Babu
 • Dr.Willioms Jhonson
 • Dr.Shanmuga Pande

Pharmacognosy

 • Dr.Ravi Kumar
 • Dr.V.J R
 • Dr.Joshof Khen
 • Dr.Arunjain Varma

Pharmacology

 • Dr.S.Gunashankar
 • Dr.Jony Misthon
 • Dr.Parndamam
 • Mrs.A.Jyothi

Pharmacy Practice

 • Dr.M.S.Rao
 • Dr.Nityanand Shinde
 • Dr.Shanmuganathan
 • Dr.Suresh Reddy